Cinturón Negro

TSUKI Waza (Técnicas Puño)
Tsuki

 • Sonoba tsuki Sando tsuki
 • Maete tsuki Gyaku tsuki
Dachi

 • Naihanchidachi
 • Gyaku no ashi
UKE Waza (Técnicas Defensa)
 • Jodan uke | Gedan barai | Soto uke
 • Uchi uke | Jyuji uke | Shuto uke

* “Jun tsuki no ashi” salvo “Shuto uke” en “Mahanmi no nekoashi dachi”

 • (avanzando)
 • (retrocediendo)

* Dirección del movimiento

GERI Waza (Técnica Pierna)
 • Mae geri    |     Mawashi geri    |    Ushiro geri    |     Sokuto geri

* en posición “Jun tsuki no ashi”

KIHON (Técnica Básica)
Waza

 • Jun tsuki – Kette JunTsuki
 • Gyaku tsuki – Kette GyakuTsuki
 • Jun no tsukomi – Kette JunNoTsukomi
 • Gyaku no tsukomi – Kette GyakuNoTsukomi
 • Tobikomi tsuki – Nagashi tsuki
 • Tobikonde Gyaku tsuki
Mawatte

 • Gedan barai
 • Jodan uke
 • Soto uke
 • Uchi uke
 • Hanmi kamae
 • Hanmi kamae
KATA
kata
 • 1º DAN Kushanku y kata sorteo entre 5 Pinan y Naihanchi
 • 2º DAN Chinto y kata sorteo entre Kushanku, Naihanchi, Bassai y Seishan
 • 3º DAN Kata Libre y kata a sorteo entre los 10 superiores
KIHON KUMITE
 • 1º DAN Ipponme, Nihonme
 • 2º DAN Anterior + Sanbonme, Yohonme, Gohonme, Ropponme
 • 3º DAN Anterior + Nanahonme, Happonme, Kyuhonme, Jyuhonme
TANTO DORI
 • Sólo para 4º DAN
JYU KUMITE
 • Combate
Preguntas Teóricas
 • Preguntas sobre técnica.
 • Preguntas sobre historia Karate.
Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS
 • Add to favorites
 • Print
 • email
 • Google Bookmarks
 • Meneame
 • Yahoo! Buzz
 • LinkedIn